Hemos sustituido, por otras que nos parecían mejores, las siguientes fotos: 30, 107e, 126c, 132, 134b, 317, 319 y 515a.

We replaced by others that we look better, the following photos: 30, 107e, 126c, 132, 134b, 317, 319 and 515a.

们换成其他人,我们期待更好的,下面的照片:30107E126C132134B317319515A

Hem substituït, per altres que ens semblen millors, les següents fotos: 30, 107e, 126c, 132, 134b, 317, 319 i 515.Hem substituït, per altres que ens semblen millors, les següents fotos: 30, 107e, 126c, 132, 134b, 317, 319 i 515.Hem substituït, per altres que ens semblen millors, les següents fotos: 30, 107e, 126c, 132, 134b, 317, 319 i 515.Hem substituït, per altres que ens semblen millors, les següents fotos: 30, 107e, 126c, 132, 134b, 317, 319 i 515.